Info

 

BESTYRELSEN.

Efter denne redegørelse om bestyrelsens medlemmer er indsat 

Skema vedr.:

”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a”

Udfyldt og besluttet på bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

Redegørelse for god fondsledelse

Fondens bestyrelse har forholdt sig til det sæt af "Anbefalinger for god fondsledelse", som er udarbejdet af Regeringens Erhvervsfondsudvalg, og indeholdt i årsregnskabslovens §77a.

Fonden ønsker at imødekomme alle de anbefalinger, som er relevante for Fonden.
Den lovpligtige redegørelse er tilgængelig på Fondens hjemmeside WWW.jyderupsvømmehal.dk

Formand  

Kirsten Kallenbach   -  Bestyrelsesmedlem

20297071                

Næstformand

Rico B. Hansen  -  Bestyrelsesmedlem

42327585

Regnskabsfører

Maagens Mørkeberg  -  Bestyrelsesmedlem

40569124

Driftsansvarlig

Rico B. Hansen  -  Bestyrelsesmedlem

42327585

Sekretær

Frederik Tellerup  -  Bestyrelsesmedlem

Udlejning lokaler 

Lars Semmelhack - Bestyrelsesmedlem

23107618 

eller på mail

jyderupbad@outlook.dk

Sponser ansvarlig

Maagens Mørkeberg   -  Bestyrelsesmedlem

40569124

Daglig Drift - Afløser

Hanne Gildberg Clausen

40407371

Livredder ansvarlig

Rico B. Hansen  -  Bestyrelsesmedlem

42327585

 

 

 

                                                                                       

 

 

Hvad kan skemaet bruges til?

 

Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for de erhvervsdrivende fonde, som ønsker at afgive den lovpligtige redegørelse for god fondsledelse i skemaform, jf. årsregnskabslovens § 77 a.

 

Redegørelsen for god fondsledelse skal offentliggøres enten i ledelsesberetningen eller i noterne i årsrapporten, eller på fondens eventuelle hjemmeside med en henvisning dertil i ledelsesberetningen eller noterne.

 

Offentliggørelse af redegørelse for god fondsledelse på fondens eventuelle hjemmeside – med præcis henvisning dertil i ledelsesberetningen – skaber størst transparens, da den derved vil være lettere tilgængelig for offentligheden.

 

En offentliggørelse på fondens eventuelle hjemmeside kræver, at URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, oplyses i ledelsesberetningen eller i noterne. URL-adressen er den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelse.

 

For nærmere information om offentliggørelse af redegørelsen for god fondsledelse på fondens hjemmeside skal komitéen henvise til bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

Bemærk: Nedenstående skema indeholder Komitéen for god Fondsledelses anbefalinger fra juni 2020. Anbefalingerne er tilgængelige på komitéens hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Skemaet kan anvendes ved udarbejdelse af redegørelse for god fondsledelse i fondens årsrapport.

 

 

”Følg eller forklar”

 

Det følger af årsregnskabslovens § 77 a, at fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal medtage bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse, jf. § 60 i lov om erhvervsdrivende fonde, i ledelsesberetningen eller i noterne.

 

Efter § 60, i lov om erhvervsdrivende fonde, skal bestyrelsen i sin redegørelse oplyse, hvordan fonden forholder sig til anbefalingerne. Bestyrelsen kan vælge at følge anbefalingerne eller forklare, hvordan de i stedet har valgt at indrette sig.

 

Manglende efterlevelse af en anbefaling er ikke et regelbrud, men udtryk for, at bestyrelsen konkret, og af grunde den har redegjort for, har valgt at indrette sig på en anden måde end det, der fremgår af anbefalingen.

 

Redegørelsen skal afspejle den gældende ledelsesform på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Hvis der er væsentlige ændringer i løbet af året eller efter tidspunktet for regnskabsafslutningen, bør det beskrives i redegørelsen for god fondsledelse.

 

Det er vigtigt, at bestyrelsen forholder sig til hver enkelt anbefaling.

 

 

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a

 

 

Anbefalinger for god Fondsledelse

 

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

 

Anbefaling

Fondenfølger

Fonden forklarer[1]

Ikke relevant

 

 

hvorfor

hvordan

 

1. Åbenhed og kommunikation

 

1.1 Det anbefales, at bestyrelsen vedtager principper for ekstern kommunikation, som imødekommer behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Anbefaling følges.

 

Medtages i Fondens forretningsorden

 

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

2.1 Overordnede opgaver og ansvar

 

 

2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten. 

 

Anbefaling følges

 

Fondens hovedformål er at drive Jyderup svømmehal på bedst mulig måde.

 

 

2.1.2 Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.

Anbefaling følges

 

Regnskab gennemgås hvert kvartal på bestyrelsesmøder ligesom der dagligt følges op på regnskabet gennem regnskabsfører der er medlem af bestyrelsen.

 

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

 

 

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde, enkeltvis og samlet. 

Anbefaling følges

 

 

 

 

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige opgaver for den erhvervsdrivende fond ud over formandserhvervet, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

 

Anbefaling følges

 

Bestyrelsesformanden er ikke bedt om at udføre særlige opgaver.

 

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

 

 

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende og mindst hvert andet år vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen. 

Anbefaling følges

 

Det er beskrevet i Fondens forretnings-orden, at bestyrelsens sammensætning bør leve op til bestemte kompe-tancer.

 

 

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten godkender en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen. 

Anbefaling følges

 

Det er beskrevet i Fondens forretnings-orden, at bestyrelsens sammensætning bør leve op til bestemte kompe-tancer.

 

 

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behov for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til blandt andet erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn. 

 

Anbefaling følges

 

Det er beskrevet i Fondens forretnings-orden, at bestyrelsens sammensætning bør leve op til bestemte kompe-tancer.

 

 

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

 • den pågældendes navn og stilling,
 • den pågældendes alder og køn,
 • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
 • medlemmets eventuelle særlige kompetencer,
 • den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
 • hvorvidt den pågældende ejer aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder,
 • hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og 
 • om medlemmet anses for uafhængigt.

 

Anbefaling følges delvis

 

Anbefaling følges kun for så vidt gælder navn, alder, køn og dato for indtræden i bestyrelsen og udløb af igangværende valgperiode. Det oplyses også, hvilket medlem der er udpeget af Jyderup Svømmeklub.

 

 

2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

Anbefaling følges.

 

Fonden har ikke for nuværende oprettet dattervirksomheder.

 

2.4 Uafhængighed

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.

 

Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af

 

 • op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt,
 • mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige, eller
 • ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles. 

 

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis det pågældende f.eks.: 

 

 • er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
 • inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,
 • inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i virksomheder med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
 • er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,
 • har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,

 

 • er i nær familie med eller på en anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,
 • er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller
 • er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtaget eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

Anbefaling følges

Samtlige medlemmer af bestyrelsen er uafhængige.

 

 

2.5 Udpegningsperiode

 

 

2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år. 

Anbefaling følges.

 

Medlemmerne udpeges for en periode på 3 år.

 

 

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

Anbefaling følges ikke

Bestyrelsen er af den opfattelse, at alder ikke er en hindring for at deltage i bestyrelsen.

 

 

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen

 

 

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

Anbefaling følges.

 

Der udarbejdes statistik på mange områder og som har betydning for svømmehallens drift. Resultaterne drøftes gennem hele året, herunder forbrug af vand, varme og el, antal besøgende, kunder i øvrigt og udlejning af svømmehal og lokaler i øvrigt.

 

 

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

Anbefaling følges.

 

 

 

3. Ledelsens vederlag

 

3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med en bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

 

Anbefaling følges.

 

Samtlige medlemmer afregnes med et for tiden fast vederlag på 800, - kr. om året.

 

 

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, som hvert enkelt medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra fondens dattervirksomheder og associerede virksomheder. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, som bestyrelsesmedlemmer og en eventuel direktion modtager for udførelse af andet arbejde eller opgaver for fonden, fondens dattervirksomheder eller associerede virksomheder, bortset fra medarbejderrepræsentanters vederlag som ansatte. 

 

Anbefaling følges ikke.

En del af bestyrelsens medlemmer er udpeget til frivilligt arbejde med hallens drift, herunder som livredder og billetsælger. Der er ingen af bestyrelsesmedlemmerne som får vederlag ud over det af bestyrelsen fastsatte på Årsmødet, for tiden et vederlag på 800 kroner om året.

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

[1] Hvis en anbefaling ikke følges, skal fonden forklare, hvorfor anbefalingen ikke følges og hvordan fonden har indrettet sig anderledes. En tilstrækkelig forklaring besvarer begge spørgsmål og kategoriserer besvarelsen som efterlevelse af anbefalingen. Det er derfor vigtigt, at fonden besvarer begge spørgsmål i sin forklaring.